Statut


TEKST Jednolity statutu zmieniony uchwałą z dnia 17 września 2023 r.

STATUT

Razem Rozkodujmy Afazję jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Razem Rozkodujmy Afazję jest upowszechnianie informacji i pobudzanie świadomości o afazji/dysfazji rozwojowej (niedokształceniu mowy o typie afazji, SLI, alalii, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego), zwanej dalej w skrócie afazją rozwojową. Dla skutecznej realizacji celów Razem Rozkodujmy Afazję działa w sposób zorganizowany, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, który jest podstawowym źródłem praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz jego członków.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Razem Rozkodujmy Afazję, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną,

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „RRA”.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, ul. Ibn Siny Awicenny 44/7.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów statutowych.

§ 4

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach,

2. Decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
i międzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich treść i kształt graficzny zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 2. Znaki graficzne oraz pieczęcie używane przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia stanowią jego własność.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:

 1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania są terapia oraz wiedza na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), a także zagadnienia pokrewne,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy) w społeczeństwie, w szczególności w środowisku rodziców, pedagogów, psychologów i logopedów oraz lekarzy, nauczycieli i terapeutów pokrewnych specjalności,
 3. dążenie do skonsolidowania środowiska specjalistów na rzecz uściśleń formalnych w diagnostyce i nomenklaturze niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy),
 4. współpraca z organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia dostępu do szybkiej i skuteczniej diagnostyki oraz terapii dla osób
  z afazją rozwojową
 5. prowadzenie, wspieranie oraz organizowanie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz środowiska osób cierpiących na ww. zaburzenia, rodziców, nauczycieli oraz terapeutów prowadzących terapię osób
  z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji
  i rozumienia mowy) dla rozszerzenia wiedzy dotyczącej symptomów tego zaburzenia
  i prawidłowego postępowania z osobami z ww. zaburzeniem.
 6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych dotyczących niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 7. prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej,
 8. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przepisów edukacyjnych
  i orzeczniczych w temacie afazji rozwojowej oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
 9. organizowanie różnych form wsparcia dla osób z afazją rozwojową i ich rodzin, w tym prowadzenie zajęć sportowych.
 10. pomoc społeczna dla osób z afazją rozwojowa oraz ich rodzin.
 11. Inne cele wymienione w ustawie o wolontariacie.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie kampanii społecznej mającej na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat afazji rozwojowej poprzez przekazywanie stosownych informacji w środkach masowego przekazu, a także organizację wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, wernisaże itp.
 2. Prowadzenie ogólnopolskiego portalu koncentrującego się na tematyce niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniu ekspresji i rozumienia mowy), którego zadaniem będzie gromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach i działaniach związanych z propagowaniem wiedzy o tym zaburzeniu, jego diagnostyką i terapią oraz skuteczna wymiana tych informacji między specjalistami i rodzicami osób z ww. zaburzeniem,
 3. występowanie do właściwych organów terytorialnych i administracji państwowej w sprawach dotyczących dostępu do szybkiej oraz skutecznej diagnozy i terapii oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wobec osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji i rozumienia mowy) do ich możliwości rozwojowych,
 4. organizacja konferencji umożliwiających spotykanie się specjalistów z różnych dziedzin naukowych, w celu wypracowania wspólnych działań mających poprawić osobom z afazją rozwojową jakość i warunki diagnozy, terapii i kształcenia,
 5. publikowanie artykułów w prasie specjalistycznej.
 6. Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań dyskusyjnych szerzących wiedzę o afazji rozwojowej, oraz diagnozie, terapii i kształceniu osób z afazją rozwojową,
 7. Wydawanie oraz sprzedaż broszur, reklam, ofert, gazetek oraz plakatów
  i kalendarzy dotyczących afazji rozwojowej oraz jej diagnozy, terapii, a także kształcenia osób z afazją rozwojową,
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej,
 9. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie afazji rozwojowej.
 10. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających
  na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia.
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 12. Inne wymienione w ustawie o wolontariacie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
  działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze pisemnej uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu, którą odmówiono przyjęcia danego kandydata w poczet członków Stowarzyszenia, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu,
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
  organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 6. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu do dnia ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 5,
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym –
  w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 3. Członek wspierający jest obowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia i realizacji jego celów, regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
  Zarządowi, po uprzednim uregulowani wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
 4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
  orzekającego środek karny, w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę
  Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały właściwej władzy Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na czas nieoznaczony, a jego członkowie
  wybierani są przez Walne Zebranie Członków w trybie, opisanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Kandydat na członka Zarządu nie musi być członkiem Stowarzyszenia,
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub jego śmierci,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. wyroku Sądu orzekającego wobec członka Komisji Rewizyjnej środek karny,

w postaci pozbawienia praw publicznych,

 1. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
  głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków,
 2. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
 1. śmierci członka Zarządu,
 2. pisemnej rezygnacji, która może nastąpić w każdym czasie i bez ważnego powodu,
 3. wyroku Sądu orzekającego wobec członka Zarządu środek karny, w postaci pozbawienia praw publicznych,
 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
  głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków
  Stowarzyszenia, o ile zachodzi ku odwołaniu ważny powód,
 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, z przyczyn opisanych w
  ustępie 4 niniejszego paragrafu lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej
  przed upływem kadencji, skład danego organu uzupełniany jest w trybie § 16 statutu
  Stowarzyszenia,
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą zarządzić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/ 3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej, niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków,
 2. W sytuacjach wyjątkowych i w sprawach wymagających niezwłocznego zwołania Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
  1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 6,
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie,
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
  Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych,
 4. w przypadkach określonych w ust. 7. pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień §18 ust.3.,
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że chodzi o sprawy, które umotywowanym zdaniem Zarządu wymagają pilnego rozpoznania.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem uwag i zgłaszanych potrzeb danych organów,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń – związanych z udziałem w Stowarzyszeniu, jak również ulg i zwolnień od składek czy świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub członków jego władz,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
  Stowarzyszenia, w zakresie przewidzianym w niniejszym statucie,
 10. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał we wszelkich – wymagających uchwały, a wniesionych pod obrady sprawach,
 13. powoływanie doraźnych komisji do załatwiania określonych spraw,
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie przeznaczenia jego
  majątku.
 15. udzielenie absolutorium Zarządowi,

Zarząd


§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech – a maksymalnie czterech członków, w tym
  prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika,
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu .
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 4 razy w roku.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
  pracowników.

§ 22

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest upoważniony Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu lub innej upoważnionej przez Zarząd osoby.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego
  Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym dotyczących przyjęcia
  członków i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 7. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 9. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 11. opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 12. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
 13. kierowanie bieżącą pracą i funkcjonowaniem Stowarzyszenia, i zarządzanie jego
  majątkiem,
 14. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
 15. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Stowarzyszenie jednostek
  organizacyjnych lub pomocniczych, dla których Stowarzyszenie będzie organem
  prowadzącym, zarządzającym lub nadzorującym, jak również tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem Stowarzyszenia,
 16. powoływanie i odwoływanie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych lub
  pomocniczych, o których mowa w pkt 15 niniejszego ustępu,
 17. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych jednoznacznie do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.


Komisja Rewizyjna


§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
  kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
  stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
  udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego
  członka oddzielnie,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział,
  z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
  Stowarzyszenia .

§ 28

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później, niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 29
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze będące
własnością Stowarzyszenia.

 1. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 2. dotacje, darowizny, subwencje, dopłaty, dary rzeczowe,
 3. korzyści z ofiarności publicznej,
 4. wpływy z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej.
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
  wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
  uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych powyżej 15.000 PLN.
 2. Członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje oraz przystępować do już istniejących
  i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników. Ograniczenie to dotyczy także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków
  organów lub też pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 31

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:
 1. w ramach jego działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, za którą pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów
  (lub innego nabywcy – np. urzędu, firmy):
 2. poprzez sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług
  w zakresie: – integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z afazją rozwojową zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa
  w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 3. poprzez sprzedaż przedmiotów darowizny.
 4. Dochód z odpłatnej działalność pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/ 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
  przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3. należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
  podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział III
Przepisy przejściowe
§ 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

TEKST Jednolity statutu zmieniony uchwałą z dnia 17 września 2023 r.

STATUT

Razem Rozkodujmy Afazję jest Stowarzyszeniem działającym
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Razem Rozkodujmy Afazję jest upowszechnianie informacji i pobudzanie świadomości

o afazji/dysfazji rozwojowej (niedokształceniu mowy o typie afazji, SLI, alalii, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego), zwanej dalej w skrócie afazją rozwojową. Dla skutecznej realizacji celów Razem Rozkodujmy Afazję działa w sposób zorganizowany, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, który jest podstawowym źródłem praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz jego członków.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Razem Rozkodujmy Afazję, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną,

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „RRA”.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, ul. Ibn Siny Awicenny 44/7.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów statutowych.

§ 4

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach,

2. Decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
i międzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich treść i kształt graficzny zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 2. Znaki graficzne oraz pieczęcie używane przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia stanowią jego własność.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:

 1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania są terapia oraz wiedza na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), a także zagadnienia pokrewne,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy) w społeczeństwie, w szczególności w środowisku rodziców, pedagogów, psychologów i logopedów oraz lekarzy, nauczycieli i terapeutów pokrewnych specjalności,
 3. dążenie do skonsolidowania środowiska specjalistów na rzecz uściśleń formalnych w diagnostyce i nomenklaturze niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy),
 4. współpraca z organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia dostępu do szybkiej i skuteczniej diagnostyki oraz terapii dla osób
  z afazją rozwojową
 5. prowadzenie, wspieranie oraz organizowanie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz środowiska osób cierpiących na ww. zaburzenia, rodziców, nauczycieli oraz terapeutów prowadzących terapię osób
  z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji
  i rozumienia mowy) dla rozszerzenia wiedzy dotyczącej symptomów tego zaburzenia
  i prawidłowego postępowania z osobami z ww. zaburzeniem.
 6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych dotyczących niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy),
  jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 7. prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej,
 8. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przepisów edukacyjnych
  i orzeczniczych w temacie afazji rozwojowej oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
 9. organizowanie różnych form wsparcia dla osób z afazją rozwojową i ich rodzin, w tym prowadzenie zajęć sportowych.
 10. pomoc społeczna dla osób z afazją rozwojowa oraz ich rodzin.
 11. Inne cele wymienione w ustawie o wolontariacie.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie kampanii społecznej mającej na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat afazji rozwojowej poprzez przekazywanie stosownych informacji w środkach masowego przekazu, a także organizację wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, wernisaże itp.
 2. Prowadzenie ogólnopolskiego portalu koncentrującego się na tematyce niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniu ekspresji i rozumienia mowy), którego zadaniem będzie gromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach i działaniach związanych z propagowaniem wiedzy o tym zaburzeniu, jego diagnostyką i terapią oraz skuteczna wymiana tych informacji między specjalistami i rodzicami osób z ww. zaburzeniem,
 3. występowanie do właściwych organów terytorialnych i administracji państwowej w sprawach dotyczących dostępu do szybkiej oraz skutecznej diagnozy i terapii oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wobec osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji i rozumienia mowy) do ich możliwości rozwojowych,
 4. organizacja konferencji umożliwiających spotykanie się specjalistów z różnych dziedzin naukowych, w celu wypracowania wspólnych działań mających poprawić osobom z afazją rozwojową jakość i warunki diagnozy, terapii i kształcenia,
 5. publikowanie artykułów w prasie specjalistycznej.
 6. Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań dyskusyjnych szerzących wiedzę o afazji rozwojowej, oraz diagnozie, terapii i kształceniu osób z afazją rozwojową,
 7. Wydawanie oraz sprzedaż broszur, reklam, ofert, gazetek oraz plakatów
  i kalendarzy dotyczących afazji rozwojowej oraz jej diagnozy, terapii, a także kształcenia osób z afazją rozwojową,
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej,
 9. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie afazji rozwojowej.
 10. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających
  na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia.
 11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 12. Inne wymienione w ustawie o wolontariacie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
  działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze pisemnej uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu, którą odmówiono przyjęcia danego kandydata w poczet członków Stowarzyszenia, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu,
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
  organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 6. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu do dnia ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 – 5,
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym –
  w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 3. Członek wspierający jest obowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia i realizacji jego celów, regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
  Zarządowi, po uprzednim uregulowani wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
 4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
  orzekającego środek karny, w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę
  Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały właściwej władzy Stowarzyszenia.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna


§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na czas nieoznaczony, a jego członkowie
  wybierani są przez Walne Zebranie Członków w trybie, opisanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Kandydat na członka Zarządu nie musi być członkiem Stowarzyszenia,
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub jego śmierci,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. wyroku Sądu orzekającego wobec członka Komisji Rewizyjnej środek karny,

w postaci pozbawienia praw publicznych,

 1. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
  głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków,
 2. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
 1. śmierci członka Zarządu,
 2. pisemnej rezygnacji, która może nastąpić w każdym czasie i bez ważnego powodu,
 3. wyroku Sądu orzekającego wobec członka Zarządu środek karny, w postaci pozbawienia praw publicznych,
 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
  głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków
  Stowarzyszenia, o ile zachodzi ku odwołaniu ważny powód,
 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, z przyczyn opisanych w
  ustępie 4 niniejszego paragrafu lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej
  przed upływem kadencji, skład danego organu uzupełniany jest w trybie § 16 statutu
  Stowarzyszenia,
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą zarządzić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/ 3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej, niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków,
 2. W sytuacjach wyjątkowych i w sprawach wymagających niezwłocznego zwołania Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
  1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 6,
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie,
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
  Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych,
 4. w przypadkach określonych w ust. 7. pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień §18 ust.3.,
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że chodzi o sprawy, które umotywowanym zdaniem Zarządu wymagają pilnego rozpoznania.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem uwag i zgłaszanych potrzeb danych organów,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń – związanych z udziałem w Stowarzyszeniu, jak również ulg i zwolnień od składek czy świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub członków jego władz,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
  Stowarzyszenia, w zakresie przewidzianym w niniejszym statucie,
 10. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwał we wszelkich – wymagających uchwały, a wniesionych pod obrady sprawach,
 13. powoływanie doraźnych komisji do załatwiania określonych spraw,
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie przeznaczenia jego
  majątku.
 15. udzielenie absolutorium Zarządowi,

Zarząd


§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech – a maksymalnie czterech członków, w tym
  prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika,
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu .
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 4 razy w roku.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
  pracowników.

§ 22

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest upoważniony Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu lub innej upoważnionej przez Zarząd osoby.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego
  Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym dotyczących przyjęcia
  członków i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 7. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 9. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 11. opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 12. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
 13. kierowanie bieżącą pracą i funkcjonowaniem Stowarzyszenia, i zarządzanie jego
  majątkiem,
 14. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
 15. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Stowarzyszenie jednostek
  organizacyjnych lub pomocniczych, dla których Stowarzyszenie będzie organem
  prowadzącym, zarządzającym lub nadzorującym, jak również tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem Stowarzyszenia,
 16. powoływanie i odwoływanie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych lub
  pomocniczych, o których mowa w pkt 15 niniejszego ustępu,
 17. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych jednoznacznie do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.


Komisja Rewizyjna


§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
  kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
  stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
  udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego
  członka oddzielnie,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział,
  z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
  Stowarzyszenia .

§ 28

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później, niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 29
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze będące
własnością Stowarzyszenia.

 1. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 2. dotacje, darowizny, subwencje, dopłaty, dary rzeczowe,
 3. korzyści z ofiarności publicznej,
 4. wpływy z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej.
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
  wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
  uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych powyżej 15.000 PLN.
 2. Członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje oraz przystępować do już istniejących
  i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników. Ograniczenie to dotyczy także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków
  organów lub też pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 31

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:
 1. w ramach jego działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, za którą pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów
  (lub innego nabywcy – np. urzędu, firmy):
 2. poprzez sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług
  w zakresie: – integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z afazją rozwojową zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa
  w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 3. poprzez sprzedaż przedmiotów darowizny.
 4. Dochód z odpłatnej działalność pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/ 3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
  przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3. należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
  podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział III
Przepisy przejściowe
§ 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.