Orzeczenie o niepełnosprawności


Orzeczenie o niepełnosprawności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku z późniejszymi zmianami niezależnie od posiadania orzeczenia o kształceniu specjalnym dziecko z orzeczoną afazją rozwojową może zostać uznane za niepełnosprawne przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy zgłosić  się z Powiatowym/ Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do uzyskania orzeczenia konieczne będą następujące dokumenty: wniosek o wydanie orzeczenia (wypełniony przez rodzica), zaświadczenie lekarskie (specjalny druk jest dostępny w siedzibie Zespołu) potwierdzające chorobę dziecka oraz kopie dokumentacji medycznej.

Po złożeniu wniosku następuje spotkanie z Zespołem Orzekającym, w którego składzie jest lekarz oraz dodatkowo pedagog lub psycholog. Po zbadaniu dziecka i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną Zespół wydaje orzeczenie.

Orzeczenie o niepełnosprawności daje prawo do korzystania z terapii, rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Rodzina może się również ubiegać o dofinansowanie do zakupu pomocy i sprzętów rehabilitacyjnych

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, ponadto jeżeli ze względu na stan zdrowia dziecka lub konieczność stałego uczestnictwa w procesie jego leczenia i rehabilitacji rodzic musi zrezygnować z pracy, to ma prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ( warunkiem uzyskania świadczenia są odpowiednie zapisy w orzeczeniu o niepełnosprawności – punkty 7 i 8).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. z późn. zmianami w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia.