Nasze cele


Celem działalności Razem Rozkodujmy Afazję jest upowszechnianie informacji i pobudzanie świadomości o afazji/dysfazji rozwojowej (niedokształceniu mowy o typie afazji, SLI, alalii, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego), zwanej dalej w skrócie afazją rozwojową.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania są terapia oraz wiedza na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), a także zagadnienia pokrewne,

2.Upowszechnianie wiedzy na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy) w społeczeństwie, w szczególności w środowisku rodziców, pedagogów, psychologów i logopedów oraz lekarzy, nauczycieli i terapeutów pokrewnych specjalności,

3.Dążenie do skonsolidowania środowiska specjalistów na rzecz uściśleń formalnych w diagnostyce i nomenklaturze niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy),

4.Współpraca z organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia dostępu do szybkiej i skuteczniej diagnostyki oraz terapii dla osób z afazją rozwojową,

5. Prowadzenie, wspieranie oraz organizowanie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz środowiska osób cierpiących na ww. zaburzenia, rodziców, nauczycieli oraz terapeutów prowadzących terapię osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji i rozumienia mowy) dla rozszerzenia wiedzy dotyczącej symptomów tego zaburzenia i prawidłowego postępowania z osobami z ww. zaburzeniem,

6. Organizowanie i popieranie badań, prac naukowych dotyczących niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

7.Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu afazji rozwojowej,

8. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przepisów edukacyjnych i orzeczniczych w temacie afazji rozwojowej oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie,

9. Organizowanie różnych form wsparcia dla osób z afazją rozwojową i ich rodzin, w tym prowadzenie zajęć sportowych,

10. Pomoc społeczna dla osób z afazją rozwojowa oraz ich rodzin,

11. Inne cele wymienione w ustawie o wolontariacie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

§ 31

1.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,

2.Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:

a) w ramach jego działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za którą pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów (lub innego nabywcy – np. urzędu, firmy):

b) poprzez sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: – integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z afazją rozwojową zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

c)poprzez sprzedaż przedmiotów darowizny.

3.Dochód z odpłatnej działalność pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.