Nasze cele


Celem działalności Razem Rozkodujmy Afazję jest upowszechnianie informacji i pobudzanie świadomości o afazji/dysfazji rozwojowej (niedokształceniu mowy o typie afazji, SLI, alalii, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego), zwanej dalej w skrócie afazją rozwojową.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania są terapia oraz wiedza na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), a także zagadnienia pokrewne,
 2. upowszechnianie wiedzy na temat niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy) w społeczeństwie, w szczególności w środowisku rodziców, pedagogów, psychologów i logopedów oraz lekarzy, nauczycieli i terapeutów pokrewnych specjalności,
 3. dążenie do skonsolidowania środowiska specjalistów na rzecz uściśleń formalnych w diagnostyce i nomenklaturze niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy),
 4. współpraca z organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia dostępu do szybkiej i skuteczniej diagnostyki oraz terapii dla osób z afazją rozwojową,
 5. prowadzenie, wspieranie oraz organizowanie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz środowiska osób cierpiących na ww. zaburzenia, rodziców, nauczycieli oraz terapeutów prowadzących terapię osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji i rozumienia mowy) dla rozszerzenia wiedzy dotyczącej symptomów tego zaburzenia i prawidłowego postępowania z osobami z ww. zaburzeniem,
 6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych dotyczących niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie kampanii społecznych mających na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat afazji rozwojowej poprzez przekazywanie stosownych informacji w środkach masowego przekazu, a także organizację wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, wernisaże itp.
 2. Prowadzenie ogólnopolskiego portalu koncentrującego się na tematyce niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniu ekspresji i rozumienia mowy), którego zadaniem będzie gromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach i działaniach związanych z propagowaniem wiedzy o tym zaburzeniu, jego diagnostyką i terapią oraz skuteczna wymiana tych informacji między specjalistami i rodzicami osób z ww. zaburzeniem,
 3. występowanie do właściwych organów terytorialnych i administracji państwowej w sprawach dotyczących dostępu do szybkiej oraz skutecznej diagnozy i terapii oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wobec osób z niedokształceniem mowy o typie afazji rozwojowej (zaburzeniem ekspresji i rozumienia mowy) do ich możliwości rozwojowych,
 4. organizacja konferencji umożliwiających spotykanie się specjalistów z różnych dziedzin naukowych, w celu wypracowania wspólnych działań mających poprawić osobom z afazją rozwojową jakość i warunki diagnozy, terapii i kształcenia,
 5. publikowanie artykułów w prasie specjalistycznej,
 6. inspirowanie i organizowanie imprez charytatywnych,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami mającymi podobne cele;
 8. prowadzenie ośrodków informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, świetlic środowiskowych obejmujących zakres określony w celach statutowych,
 9. organizowanie projektów naukowo – badawczych: festiwali, konferencji, sympozjów, kursów, seminariów, warsztatów, szkoleń i odczytów w tym e-leamingu,
 10. organizowanie różnych form pomocy, na rzecz osób dotkniętych afazją rozwojową i ich rodzin,
 11. organizowanie zajęć hobbystycznych dla osób z afazji rozwojową,
 12. organizowanie wypoczynku o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla osób dotkniętych afazją rozwojową i ich rodzin,
 13. organizowanie zlotów rodzin dotkniętych afazją rozwojową,
 14. organizowanie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych afazją rozwojową.