Sprawozdanie z konferencji MEN „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”


Dnia 05.03.2019 r. w Kancelarii Rady Ministrów odbyła się Konferencja „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” .
Zostały na niej przedstawione rekomendacje oraz działania priorytetowe opracowane wspólnie z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w toku konsultacji z różnymi środowiskami, w tym organizacjami pozarządowymi.
Konferencja składała się z dwóch części – wystąpień prelegentów oraz warsztatów podczas których wypracowywane były konkretne rozwiązania mające na celu wdrożenie rekomendacji.
Na początku konferencji został zaprezentowany spot promujący edukację włączającą, który niedługo ma trafić do mediów oraz szkół i przedszkoli.
Następnie wysłuchaliśmy prelekcji pracowników MEN, przedstawicieli Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Przemówienia dotyczyły toku prac nad rekomendacjami oraz ich omówienia. Wystąpiła też Minister Edukacji Portugalii. Opowiedziała jak w jej kraju przebiegał proces edukacji włączającej, jakie działania zostały podjęte i jakie nadal są podejmowane, wymieniła największe problemy oraz przedstawiła stan obecny.

W rekomendacjach zwrócono uwagę na problemy, które do tej pory były przez MEN nie dostrzegane tj. przygotowanie i kształcenie wszystkich nauczycieli do pracy z dzieckiem ze SPE, zmianę podejścia do podstawy programowej (elastyczna podstawa programowa) oraz tempo wdrażania zmian.
Pod koniec pierwszej części wystąpiła Pani Elżbieta Neroj – naczelnik wydziału Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego. Przedstawiła plany na lata 2019 r- 2022 r.:
– sieć wybranych placówek edukacyjnych, w których maja być wdrażane rekomendacje
– utworzenie Centrów Wsparcia gdzie pomocy mają udzielać pracownicy szkół i przedszkoli specjalnych
– tworzenie i zmienianie przepisów prawa oświatowego, tak by proces przebiegał zgodnie z opracowanym planem.

W części warsztatowej goście pracowali w kilkunastoosobowych grupach. Każda grupa zajmowała się inna rekomendacją:
1. Prawo i polityka oraz budowanie potencjału systemu dla edukacji włączającej,
2. Zarządzanie i finansowanie edukacji włączającej
3. Monitorowanie, zapewnianie jakości i odpowiedzialność
4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe
5. Warunki uczenia się i nauczania
6. Zapewnienie ciągłości wsparcia

Konferencja zakończyła się prezentacją pomysłów każdej z grup. Wypracowano wiele praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację rekomendacji. Zwrócono uwagę na potrzebę kampanii społecznej w celu tworzenia społeczeństwa włączającego, wypracowania lepszych metod komunikacji między szkołą – nauczycielem a rodzicem, oddanie większej autonomii dyrektorom szkół, wprowadzenia nowego przedmiotu na studiach pedagogicznych przygotowującego do pracy z SPE.

Za priorytetowe działania zostały uznane:
1. Opracowanie i realizacja kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wszystkich
zainteresowanych środowisk o konieczności zmiany sposobu myślenia o potrzebach edukacyjnych osób uczących się.
2. Uzgodnienie z zainteresowanymi środowiskami, jak ma wyglądać w praktyce edukacja o wysokiej jakości.
3. Zbudowanie opartej na faktach i danych bazy wiedzy w zakresie praktyki włączającej,
4 Systematyczne planowanie i realizacja serii projektów pilotażowych,
Jak widać nie są one tak konkretne jak rekomendacje.

W najbliższym czasie należy obserwować realizację w praktyce omówionych rekomendacji oraz monitorować zapowiedziane zmiany w prawie oświatowym.

Autorka: Alicja Wiśniewska