Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/649

Wybrane zagadnienia:

1) Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. Na wniosek rady oddziałowej, oraz za zgodą organu  prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może zwiększyć liczbę uczniów w oddziale nie więcej niż o 2 uczniów, w takim przypadku w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela (§ 5).

2) Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu  ogólnodostępnym  oraz  liczba  uczniów  w oddziale  szkoły  integracyjnej i oddziale  integracyjnym  w szkole  ogólnodostępnej  wynosi  nie  więcej  niż  20,  w tym  nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnychDoboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych (§ 6, ust. 1-3).

3)  Liczba  dzieci  w oddziale  przedszkola / szkoły  specjalnej  i oddziale  specjalnym w przedszkolu / szkole ogólnodostępnej wynosi w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12 (§ 6, ust. 4-5).

4) Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym. (§ 10, ust. 3-4).