Abstrakt wystąpienia konferencyjnego mgr Moniki Burzyńskiej ” Zaburzenia mowy a mutyzm wybiórczy”


 

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przedstawiamy abstrakt wystąpienia konferencyjnego Pani mgr Moniki Burzyńskiej, które usłyszymy w trakcie Konferencji naukowej ” Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”.

mgr Monika Burzyńska – pedagog specjalny, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Rekomendowany przez ORE realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, nauczyciel dyplomowany. Od wielu lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej i Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jako doktorantka Wydziału Pedagogiki DSW prowadzi badania nad mutyzmem wybiórczym u dzieci.

Zaburzenia mowy a mutyzm wybiórczy

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w 2017, w grupie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Badanie miało na celu określenie jak duża grupa dzieci z diagnozą afazji dziecięcej (rozwojowej) przejawia cechy charakterystyczne dla mutyzmu wybiórczego.

W badaniu udział wzięło 107 rodziców. Spośród badanych dzieci 93,5 % nie posiadało diagnozy mutyzmu wybiórczego, u 3,7% istniało takie podejrzenie, mutyzm wybiórczy występował u 2,8% dzieci. Na podstawie odpowiedzi zawartych w ankietach wypełnianych przez rodziców ustalono, że znaczny procent dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy przejawia cechy zgodne z kryteriami zawartymi w ICD-10 i DSM-V dla mutyzmu wybiórczego.

Wyniki tych badań są istotne nie tylko z naukowego punktu widzenia (ukazują nie tylko dodatkowy czynnik zarówno predysponujący do milczenia w określonych sytuacjach społecznych, ale i podtrzymujący milczenie). Stanowią również ważną wskazówkę dla praktyków pracujących z dziećmi przejawiającymi oba te zaburzenia, sugerują bowiem konieczność zmiany podejścia terapeutycznego.