Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


W dniu 19.06.2017 r przekazaliśmy uwagi Stowarzyszenia do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W przedłożonych uwagach zawnioskowaliśmy m.in. o:

  1. Uzupełnienie § 7 ust. 2 o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na afazję;
  2. Zmianę definicji uczniów niepełnosprawnych w § 1, poprzez wydzielenie afazji z niepełnosprawności ruchowej z uwagi na specyficzne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, którzy wymagają wszechstronnej i kompleksowej pomocy oraz doboru odpowiednich dla nich metod i form pracy.
  3. Uzupełnienie §2 ust. 2 przez zapis zobowiązujący samorządy do tworzenia oddziałów integracyjnych w przedszkolu/szkole, do której przypisany jest uczeń z afazją ze względu na rejonizację, w przypadku gdy w orzeczeniu o kształceniu specjalnym wskazane jest, że najkorzystniejszą formą kształcenia jest kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym w przedszkolu/szkole.

Pełna tresc pisma do pobrania tutaj.