Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej


Źródło : www.men.gov.pl

Dnia 15 maja 2017 roku w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym pani Minister Anny Zalewskiej, z rodzicami, przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji działającymi na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Celem spotkania była dyskusja na temat poprawy funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawicielkom Naszego Stowarzyszenia – Alicji Wiśniewskiej i Joannie Banasik – udało się poruszyć następujące kwestie dotyczące dzieci z afazją:
– zmniejszenia subwencji oświatowej w przedszkolu na dzieci z afazją,
– konieczności zwiększenia subwencji oświatowej na dzieci z afazją, ze względu na dużą złożoność problemów, z jakimi zmagają się dzieci z afazją,
– roli nauczyciela wspomagającego w edukacji dziecka z afazją – możliwość uzyskania takiej formy wsparcia,
– obligatoryjności tworzenia klas integracyjnych dla dziecka z afazją w sytuacji, gdy w najbliżej okolicy nie ma szkoły odpowiadającej potrzebom dziecka z afazją.

Nasze uwagi spotkały się ze zrozumiem ze strony przedstawicieli MEN-u. Mamy nadzieję, że niedługo znajdzie to odzwierciedlenie w odpowiednich regulacjach prawnych. Szeroko omawiano także problem Nauczania Indywidualnego, z którego korzysta wiele dzieci z afazją, a do którego dostęp ma zostać ograniczony. Ustalono, że na podstawie orzeczenia wydanego przez Państwową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną będą organizowane indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły w wymiarze wskazanym w orzeczeniu. Równocześnie dziecko będzie włączane do klasy na wybrane zajęcia. MEN deklaruje pracę nad rozporządzeniami regulującymi te kwestie. Oczywiście będziemy monitorować sytuację.

Poruszono też takie problemy jak:
– brak zapisu o korzystaniu z ACC w przedszkolu,
– kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– padła deklaracja zgłoszenia problemu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– patologie w realizacji KS na terenie szkoły tj. nierealizowanie zaleceń, pozbywanie się uczniów sprawiających problemy, itp.,
– uszczelnienie systemu przekazywania do szkoły subwencji na realizację KS,
– dążenie do wprowadzenia klasyfikacji ICF, odejście od katalogu niepełnosprawności,
– rozliczanie kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych ze znajomości prawa z zakresu edukacji dzieci z SPE,
– objęcie orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci przewlekle chore,
– stworzenie osobnego stanowiska w kuratorium, dedykowanego sprawom związanym z kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Minister Anna Zalewska zadeklarowała, że odbędą się kolejne podobne spotkania. Wspólnie z rodzicami i organizacjami będzie przygotowywany projekt ustawy o wsparciu dzieci i uczniów w systemie oświaty, która miałaby wejść w życie w 2019 r. Oczekujemy na kolejny termin konsultacji MEN z organizacjami w sprawie zmian w projekcie.