Regulamin uczestnictwa w konferencji


REGULAMIN I KONFERENCJI NAUKOWEJ „ AFAZJA ROZWOJOWA – DROGA PRZEZ DIAGNOZĘ, TERAPIĘ I EDUKACJĘ KU WYRÓWNANIU SZANS”

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w i Konferencji Naukowej
„Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27.10.2019 roku
 2. Konferencja odbędzie się w : auli SOSW nr 4 ul. Krzywickiego 20, 90-149 Łódź
 3. Organizatorami Konferencji są : Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję i SOSW nr 4 w Łodzi (zwani dalej: „Organizatorem”).
 4. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, warsztaty oraz panele rodzicielskie, podczas których Uczestnicy poszerzą swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu terapii logopedycznej, a także będą mogli skorzystać z serwisu kawowego i obiadu.
 5. Harmonogram oraz program Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Zasady uczestnictwa i warunki płatności

 1. Uczestnikami Konferencji są pedagodzy, logopedzi, psycholodzy oraz inne osoby
  zainteresowane tematyką, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz wniosły opłatę za Konferencję w odpowiednim terminie.
 2. Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma zaświadczenie oraz certyfikat (dotyczy wybranych warsztatów i szkoleń) uczestnictwa w Konferencji.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora, przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji, w maksymalnym terminie do 7 dni roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej Konferencji.
 5. W przypadku nie wniesienia przez Uczestnika opłaty za Konferencję w terminie, o którym mowa w pkt. 4 regulaminu, zgłoszenie uczestnictwa zostanie automatycznie anulowane.
 6. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencję pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie. Organizator zapewnia Uczestnikom serwis kawowy i obiad.
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Informacje dotyczące rachunku za udział w Konferencji zostaną wysłane wraz z danymi do przelewu na adres e-mail podany przy rejestracji Uczestnika.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę za Konferencję na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
  Organizatora, Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za Konferencję, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
 3.  We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator Konferencji zobowiązuje się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie
  udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
 6. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Każdy Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencji, jak również w miejscu swojego zakwaterowania lub pobytu.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez Organizatora w celu organizacji Konferencji.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika Konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.