Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(tekst jednolity i akty zmieniające)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591
(tekst pierwotny) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591

Wybrane zagadnienia:

1) Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności z niepełnosprawności (§ 2 ust. 1);

2) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne (§ 3);

3) W przedszkolu oraz szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: klas terapeutycznych (dot. szkół), zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia sięzajęć dydaktyczno-wyrównawczych (dot. szkół), zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, porad i konsultacji, warsztatów (dot. szkół) (§ 6 ust. 1-2);

4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 (§ 8);

5) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 (§ 9);

6) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 (w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10) (§ 10);

7) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (§ 12):

– zajęcia są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z uczniem;

– objęcie ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika taka potrzeba;

zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz  uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem (§ 12 ust. 10):

7) Klasy terapeutyczne wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie, liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15 (§ 13);

8) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki ustala, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 20 ust. 6);

9) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, w tym ustalenie form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w oddzielnym rozporządzeniu określającym warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (zgodnie z Art. 127 ust. 19 pkt. 2 Prawa Oświatowego). Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (§ 21).