Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(akty zmieniające) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001616 

(akt pierwotny) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616

Wybrane zagadnienia:

1) Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły (§ 1);

2) Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (§ 3 ust. 2);

3) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym (§ 5);

4) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, dyrektor może ustalić wyższy tygodniowy wymiar godzin za zgodą organu prowadzącego (§ 8);

5) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

– dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

– dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

– dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;

– dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.

Dyrektor może ustalić wyższy tygodniowy wymiar godzin za zgodą organu prowadzącego (§ 9);

6) W celu integracji dzieci ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, organizuje różne formy uczestnictwa dziecka lub ucznia w życiu przedszkola lub szkoły, umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych (§ 10 ust. 3);

7) Na wniosek rodziców i na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (§ 11).